Disclaimer dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.nl

Opgesteld op 2 april 2019

Deze website is eigendom van Dewy Venerius. Met het bezoeken van deze website en/of het plaatsen van een bestelling accepteer je deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Dewy Venerius, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de Dewy Venerius delen van de website of haar inhoud, zoals bijvoorbeeld teksten en afbeeldingen, over te nemen of verder te verspreiden.

Alle afbeeldingen die geplaatst zijn op zowel dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.com vallen onder de licentie “Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0)” van Creative Commons.
Dit houdt in dat u de vrijheid hebt om de afbeeldingen die op dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.com te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Dit is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
  • Alle informatie over deze licentie is te vinden op de website van Creative Commons.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

De websites van dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.com en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel de ondernemer, Dewy Venerius, de inhoud van de websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze websites geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verantwoordelijkheid

Dewy Venerius is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de ondernemer. Ook is Dewy Venerius niet verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website. Verwijzingen naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.
Komt u een fout of een andere onjuistheid tegen? Neem contact op via: dewycreations@gmail.com

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Dewy Venerius, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens de ondernemer, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.