Algemene Voorwaarden van dewyvenerius.com en dewycreations.com

General Terms & Conditions – for ENGLISH read below

 

Opgesteld op 2 april 2019 – bijgewerkt op 01 aug 2023

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dewy Venerius
Handelsnaam: DewyCreations
Vestigingsadres: Jupiterstraat 79, 8022 RJ, Zwolle
Telefoonnummer: 06-38178317 (Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 18.00 uur)
E-mailadres: dewycreations@gmail.com
KvK-nummer: 74413570
Btw-identificatienummer: NL002326544B82

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  Kleuren en maten van producten kunnen bijvoorbeeld enigszins afwijken van het beeldscherm of de productbeschrijving.
  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de /consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
  aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Products manufactured to consumer specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 15. Textile products that have been used or washed after receipt of the order.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

  1. :

  2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
   één maand.
  3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
   een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1.  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  Met betrekking tot achteraf betalen via Billink B.V.:
 5. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die www.dewyvenerius.com , www.dewyvenerius.nl en www.dewycreations.com die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons (Billink B.V.) – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
  a) risk analyzes and creditworthiness testing in order to avoid over-crediting;
  b) ensuring that the communication, administration, customer relationship management, invoicing and collection of claims arising from the post-payment service proceed in a correct manner;
  c) the prevention, detection and combating of fraud or irregularities;
  d) Approaching consumers for (direct) marketing purposes. For a complete overview of the processing that takes place when paying afterwards, we refer you to the Privacy Statement of the provider you have chosen.
 6. “Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 7. Met betrekking tot Belgische klanten die gebruik maken van Billink:
  De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden

Artikel 19 – Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle afbeeldingen die geplaatst zijn op zowel dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.com vallen onder de licentie “Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0)” van Creative Commons. Alle informatie over deze licentie is te vinden op de website van Creative Commons– Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
  This means that you have the freedom to share — copy, distribute and transfer the images contained on dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl and dewycreations.com in any medium or file format. This is allowed under the following conditions:
  – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  – Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd. Daarnaast mag je het materiaal niet gebruiken voor:

   1. werken die klaarblijkelijk lasterlijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of aanzettend tot haat zijn;
   2. werken die kennelijk bedoeld zijn om anderen te ondersteunen bij het schenden van rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of overwegend) hacktools of uitleg van cybercriminaliteit die kennelijk bedoeld is om de lezer in staat te stellen de beschreven criminele activiteiten uit te voeren;
   3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie. Of bronnen die kennelijk bedoeld zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
   4. zaken die een inbreuk vormen op de privacy van derden;
   5. malware zoals virussen of spyware of daaraan verwante zaken. 
 2. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door DewyCreations aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Dewy Venerius, haar toeleveranciers of belanghebbenden.
 3. Indien en voor zover DewyCreations producten of verpakkingen vervaardigd op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals de door koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen en dessins, staat de koper er voor in dat er geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Dewy Venerius en DewyCreations voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Dewy Venerius en Dewycreations in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
 4. Al het materiaal op de website mag

Artikel 20 – Leveringsvoorwaarden en verzendbeleid

 1. DewyCreations is gerechtigd om een bestelling te weigeren en aan een bestelling bijzondere voorwaarden te verbinden. Uw bestelling wordt niet geaccepteerd op het moment dat DewyCreations uw woonadres niet kan vaststellen. De overeenkomst tussen de koper en DewyCreations komt tot stand op het moment dat DewyCreations uw bestelling per mail bevestigd.
 2. De verkoopprijzen die vermeld staan op de site dewyvenerius.com, dewyvenerius.nl en dewycreations.com vallen onder het 0% BTW tarief, maar zijn exclusief order- en verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vind u in ons verzendbeleid.
 3. DewyCreations heeft geen controle over eventuele douane- en importkosten die kunnen optreden bij het plaatsen van een bestelling. De import- en douanekosten worden berekend op het moment dat de bestelling in het land van bestemming arriveert. Deze kosten verschillen per land, en DewyCreations kan vooraf niet aangeven hoe hoog deze kosten zullen zijn. De ontvanger van het pakket is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele import- en douanekosten. Bij twijfel voorafgaand aan de bestelling neemt de ontvanger contact op met het lokale douane kantoor zodat hij of zij bij levering van het pakket niet met onvoorziene kosten te maken krijgt.
 4. Textiele producten kunnen alleen geretourneerd worden mits deze ongedragen en ongewassen zijn. Textiele artikelen dienen onbeschadigd, ongewijzigd en schoon te zijn als u ze wilt retourneren.

ENGLISH  VERSION – GENERAL TERMS AND CONIDITIONS

Edited on 05 October 2021

These General Terms and Conditions apply to all offers and quotes from DewyCreations (www.dewyvenerius.com and www.dewycreations.com) with respect to Services and are an integral part of every Agreement between DewyCreations and Customer. Provisions or conditions imposed by the Customer that derogate from, or are not present in, these General Terms and Conditions, are only binding for DewyCreations if DewyCreations expressly accepts these in Writing. Capitalised terms must be understood as defined in Article 1 of these terms and conditions. Only Dutch law applies to agreements between DewyCreations and the consumer to which these general terms and conditions apply.

Article 1. Definition of used terminology

In these General Terms and Conditions, the following terms should be understood as defined herewith.

 1. DewyCreations, established in Beverwijk, the Netherlands, registered at the Chamber of Commerce of the Netherlands under 74413570.
 2. Website of DewyCreations: the website of DewyCreations, available in www.dewyvenerius.com and www.dewycreations.com
 3. Subscription: the Agreement where one or more parties bind theirselves for acertain period to provide services continuously (such as a hosting agreement for 12 months).
 4. Account: the right to access to a user interface that Customer can use to manage and configure (certain aspects of) the Services, as well as the information stored by Customer.
 5. General Terms and Conditions: the provisions in the present document.
 6. Customer: the natural or legal person whom DewyCreations concludes the Agreement with, including parties negotiating with DewyCreations to that end, as well as their (authorised) representatives or agents, assignees and heirs.
 7. Services: the products and/or services that DewyCreations shall deliver to Customer pursuant to the Agreement.
 8. Materials: all works, such as websites and (web) applications, software, house styles, logos, flyers, brochures, leaflets, lettering, advertisements, marketing and/or
  communication plans, concepts, images, texts, sketches, documentation, advices, reports and other products of the mind, including preparatory materials thereof and
  (whether or not coded) files or data carriers on which the Materials are stored.
 9. Agreement: every agreement between DewyCreations and Customer on the basis of which DewyCreations delivers Services to Customer.
 10. Writing: paper writings, e-mail, communication by fax, to the extent the identity of sender and the integrity of the message can be sufficiently established.
 11. High Risk Applications: applications where errors in the Services may lead to death or severe injuries, severe environmental damage or the loss of (personal) data
  with very high consequential damage. Examples of High Risk Applications are: transport systems where a mistake can result in trains to derail or planes to crash;
  medical systems where a mistake can result in a patient to receive no treatment or the wrong treatment; systems on which a substantial part of the population relies for the
  provision of crucial government services, such as DigiD (in the Netherlands); systems in necessary for the delivery of the Services or of which Customer should reasonably
  know that they are necessary for that purpose. The term in which DewyCreations should execute the agreement shall start only after DewyCreations has received all requested and necessary data.

Article 2. Identity of the Entrepeneur

Name entrepeneur: Dewy Venerius
Business name: DewyCreations
Address: Hilbersplein 8, 1944RA, Beverwijk, the Netherlands
Phone number: 00316-38178317
E-mail address: dewycreations@gmail.com
Chambre of Commerce number: 74413570
VAT: NL002326544B82

Article 3. The goods and services offered

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The product pages contain a complete and accurate description of the products, digital content and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the product offer by the consumer. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding on the entrepreneur. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products, services and/or digital content offered. Howerver, colors and sizes of products may differ slightly from the screen or product description.
  Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

Article 4. Customer responsibilities & complaints

 1. If Customer knows or expects that DewyCreations should take certain (extra) measures to be able to fulfill its obligations, Customer shall notify DewyCreations without delay. For example, this obligation applies where Customer knows or should know that an extraordinary peak in the workload of the systems of DewyCreations will occur, that are likely to cause the unavailability of the Services. This applies especially where Customer knows that Services are also delivered to other parties through the same systems as DewyCreations uses to deliver Services to Customer. After such warning, DewyCreations shall make all efforts to prevent the unavailability of Services. All reasonable additional costs made in this context shall be borne by Customer, unless agreed otherwise in Writing
 2. Customer may use the Services for High Risk Applications.
 3. If Customer needs any permit or other permission from a government agency or
  third party for the intended use of the Services, it is Customer’s responsibility to obtain
  such permits or authorization. Customer guarantees DewyCreations that it has all permits and permissions required for the intended use of the Services by Customer.
 4. DewyCreations has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 5. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to DewyCreations within a reasonable time after Costumer has discovered the defects.
 6. Complaints submitted to DewyCreations will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, DewyCreations will answer within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication when Customer can expect a more detailed answer.
 7. Customer must give DewyCreations at least 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this term, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.

Article 5. Right of Withdrawal

For the orders placed on the webshop:

 1. Costumer can dissolve an agreement with regard to the purchase of a product or digital content during a reflection period of at least 14 days without stating reasons. DewyCreations may ask Customer for the reason for withdrawal, but not oblige him to state his reason(s).
 2. The reflection period referred to in paragraph 1 starts on the day after Customer, or a third party designated in advance by Customer, who is not the carrier, has received the product, or:
  1. if Costumer has ordered several products in the same order: the day on which Costumer, or a third party designated by him, has received the last product. DewyCreations may, provided he has clearly informed Customer about this prior to the ordering process, refuse an order for several products with different delivery times.
  2. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which Customer, or a third party designated by him, has received the last shipment or the last part;
  3. in the case of agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which Customer, or a third party designated by him, has received the first product. For services and digital content that is not supplied on a tangible medium:
 3. If DewyCreations has not provided Customer with the legally required information about the right of withdrawal or the model withdrawal form, the reflection period will expire twelve months after the end of the original reflection period determined in accordance with the previous paragraphs of this article.
 4. If DewyCreations has provided Customer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months after the commencement date of the original cooling-off period, the reflection period will expire 14 days after the day on which Customer received that information.

Article 6. During the reflection period

 1. During the reflection period (as stated in article 5), Customer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product. Customer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
 2. Constomer is only liable for depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
 3. Customer is not liable for depreciation of the product if DewyCreations has not provided him with all legally required information about the right of withdrawal before or at the conclusion of the agreement.

Article 7. Making use of the right of Withdrawal

 1. If Customer makes use of his right of withdrawal, he must report this to DewyCreations within the reflection period (of 14 days) by means of the model withdrawal form or in another unambiguous manner.
 2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, Customer returns the product or hands it over to (an authorized representative of) DewyCreations. This is not necessary if DewyCreations has offered to collect the product herself. Customer has in any case observed the return period if he returns the product before the reflection period has expired.
 3. Customer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by DewyCreations.
 4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal rests with the Customer.
 5. Customer bears the direct costs of returning the product. If DewyCreations has not reported that Customer has to bear these costs or if DewyCreations indicates that he will bear the costs herself, the consumer does not have to bear the costs for return.
 6. Customer shall not bear any costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium, if:
  1. prior to the delivery thereof, he has not expressly agreed to commence fulfillment of the agreement before the end of the reflection period;
  2. he has not acknowledged to lose his right of withdrawal when granting his consent;
  3. DewyCreations has failed to confirm this statement from Customer.
 7. If Customer makes use of his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 8. Obligations of DewyCreations in the event of revocation

 1. If DewyCreations makes the notification of withdrawal by the consumer possible electronically, she will immediately send a confirmation of receipt after receiving this notification.
 2. DewyCreations reimburses all payments from Customer, including any delivery costs charged by DewyCreations for the delivery of returned product (but not the delivery costs which apply when Customer returns the goods), without delay but within 14 days following the day on which Customer notifies him of the withdrawal. Unless DewyCreations offers to collect the product herself, she may wait with repayment until she has received the product or until Customer demonstrates that he has returned the product, whichever is earlier.
 3. DewyCreations uses the same payment method that Customer has used for reimbursement, unless Customer agrees to a different method. The refund is free of charge for Customer.
 4. If Consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, DewyCreations does not have to reimburse the additional costs for the more expensive method.

Article 9. Products and Services excluded from Right of Withdrawal

DewyCreations can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if DewyCreations has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

 1. Products or services whose price is subject to fluctuations in the financial market over which DewyCreations has no influence and which may occur within the withdrawal period;
 2. Agreements concluded during a public auction. A public auction is understood to mean a sales method in which products, digital content and/or services are offered by DewyCreations to a Customer who is personally present or who is given the opportunity to personally to be present at the auction, under the direction of an auctioneer, and where the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and/or services;
 3. Service agreements, after full performance of the service, but only if:
  1. the execution has started with the express prior consent of the consumer; and
  2. the consumer has declared that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has has fully performed the agreement.
 4. Package travel as referred to in Article 7:500 of the Dutch Civil Code and passenger transport agreements;
 5. Service agreements for the provision of accommodation, if the agreement provides for a specific date or period of performance and other than for residential purposes, freight transport, car rental services and catering;
 6. Agreements relating to leisure activities, if the agreement provides for a specific date or period for its implementation;
 7. Products manufactured to consumer specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
 8. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
 9. Sealed products that are not suitable for return for reasons of health protection or hygiene and of which the seal has been broken after delivery;
 10. Products that are irrevocably mixed with other products after delivery by their nature;
 11. Alcoholic drinks, the price of which was agreed upon at the conclusion of the agreement, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on fluctuations in the market over which the entrepreneur has no influence;
 12. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery;
 13. Newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscriptions thereto;
 14. Textile products that have been used or washed after receipt of the order;
 15. The supply of digital content other than on a tangible medium, but only if:
  1. the execution has started with the express prior consent of Customer; and
  2. Costumer has declared that he loses his right of withdrawal.

Article 10. Price of goods and services

 1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, DewyCreations can offer variable prices for products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which DewyCreations has no influence. This dependence on fluctuations and the fact that any prices mentioned are target prices are stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if DewyCreations has stipulated this and:
  1. they are the result of statutory regulations or provisions; or
  2. Customer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
 5. The prices stated in the offer of products or services include 0% VAT.

Article 11. Fulfillment and Delivery of Orders

 1. DewyCreations will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that Customer has made known to DewyCreations by delivery address.
 3. DewyCreations will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless a different delivery period has been agreed (with taking what is stated in article 4 of these general terms and conditions into account). If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, Customer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, Customer has the right to dissolve the agreement without costs and is entitled to any compensation.
 4. After dissolution in accordance with the previous paragraphs, DewyCreations will immediately refund the amount that Customer has paid.
 5. The risk of damage and/or loss of products rests with DewyCreations until the moment of delivery to Customer or a representative designated in advance and made known to DewyCreations, unless expressly agreed otherwise.

Article 12. Payment

 1. Insofar as not stipulated otherwise in the agreement or additional conditions, the amounts owed by Customer must be paid within 14 days after the start of the reflection period, or in the absence of a reflection period within 14 days after the conclusion of the agreement. In the case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after Customer has received confirmation of the agreement
 2. When selling products to Customers, Customers may never be obliged in general terms and conditions to pay more than 50% in advance. When advance payment is stipulated, Customer cannot assert any rights with regard to the execution of the relevant order or service(s), before the stipulated advance payment has been made.
 3. Customer has the obligation to immediately report inaccuracies in the payment details provided or stated to DewyCreations.
 4. If Customer does not fulfill his payment obligation(s) in time, after he has been informed by DewyCreations of the late payment and DewyCreations has granted Customer a period of 14 days to still meet his payment obligations, after failure to pay within this 14-day period, the statutory interest will be owed on the amount still owed and DewyCreations is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by her. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% on the next € 2,500 and 5% on the next € 5,000 with a minimum of € 40, =. DewyCreations can deviate from the stated amounts and percentages in favor of the consumer.
 5. With regard to payment afterwards with Billink B.V.: The personal data and/or company data that www.dewyvenerius.com , www.dewyvenerius.nl and www.dewycreations.com that you provide in the context of an order that uses postpay, will be processed by us (Billink BV) – then by third parties to whom the claims assigned (transferred) are used, among other things, for:
  1. risk analyzes and creditworthiness testing in order to prevent excessive lending;
  2. ensuring that the communication, administration, customer relationship management, invoicing and collection of the claims arising from the post-payment service proceed in a correct manner;
  3. the prevention, detection and combating of fraud or irregularities;
  4. Approaching consumers for (direct) marketing purposes. For a complete overview of the processing that takes place when paying afterwards, we refer you to the Privacy Statement of the provider you have chosen.
 6. With regard to payment afterwards with Billink B.V.: “If you opt for payment in arrears, you must pay the amount to Billink B.V. within the set payment term. (hereinafter: “Billink”). After all, all rights under the claim have been transferred by us to Billink, who will take care of the collection of the claim. Your data will be tested and registered by or on behalf of Billink. This data can be used, among other things, for the collection of outstanding claims, marketing purposes, data verification and the testing of orders in the implementation of the acceptance policy of organizations and/or clients affiliated with Billink. Billink reserves the right to refuse the customer’s request for payment on account. The payment term used is a strict deadline. In the event of late payment, the customer is therefore in default without notice of default and Billink is entitled to charge statutory commercial interest on a monthly basis from the due date of the invoice (whereby part of a month is regarded as a whole month). Billink is also entitled to charge extrajudicial collection costs to the customer on the basis of the law. In the case of business customers, Billink is also entitled to charge reminder and reminder costs to the customer, without prejudice to Billink’s right to charge the customer for the costs actually incurred if they exceed the amount calculated in this way. These costs amount to a minimum of 15% of the principal with a minimum of 40 euros for consumers and 75 euros for businesses. Billink is also entitled to transfer the claim to a third party. What has been determined in the foregoing with regard to Billink will in that case also be transferred to the third party to whom the claim has been transferred.”
 7. With regard to payement afterwards with Billink B.V. (Belgium customers only): “Non-payment of the invoice on the due date leads to the start of internal and external reminder procedures. By operation of law and without notice of default, a fixed administrative cost of € 12.50 will be charged per internal reminder sent by Billink. As soon as Billink is obliged to transfer the claim to a specialized collection agency, this due to permanent non-payment, the claim is also increased by a fixed compensation clause, on account of non-payment, of 20% with a minimum of € 10 as well as late payment interest. at a rate of 12 % per year, calculated on the amount of the invoice from the date of dispatch of the invoice. The costs associated with this transfer of file as well as the compensation for the collection of the amounts owed are estimated at a fixed amount at € 35.00 and remain fully at your expense, without prejudice to the costs described above for internal reminders, fixed compensation clause and late interest. The courts of the judicial district of Antwerp are solely competent to settle disputes concerning the payment or the execution of our deliveries.”

Article 13. Rules of conduct and Notice and Takedown

 1. Customer is prohibited to use the Services to violate Dutch or other regulation that Customer or DewyCreations is subject to, or to violate rights of others.
 2. The dissemination of pornographic Materials using the Services is prohibited.
 3. DewyCreations prohibits that the Services are used to publish or disseminate Materials
  (whether they are lawful or not) that:

  1. are evidently intended to support others to violate rights of third-parties, such as website containing (exclusively or predominantly) hacktools or explanations
   of cybercrimes that is evidently intended to enable the reader to execute the described criminal activities (and not to defend himself against such);
  2. are evidently libelous, slanderous, abusive, racist, discriminatory or inciting hatred;
  3. contain child pornography or bestiality pornography or are evidently intended to help other find such materials;
  4. constitute a violation of the privacy of third parties, which also includes the dissemination of personal data of third parties without any permission or
   necessity and the approaching of third parties with unsollicited communication;
  5. contain hyperlinks, torrents or references to (places containing) materials that evidently infringe copyrights, neighbouring rights or portrait rights;
  6. contain malware such as virusses or spyware.
 4. Customer shall refrain from hindering other customers and internet users or harming the systems or networks of DewyCreations or other customers. Customer is
  prohibited to execute processes or programs, whether or not through the systems of DewyCreations, of which Customer knows or should reasonably know that these may cause damage or hindrance to DewyCreations, its customers or internet users.
 5. If according to DewyCreations hindrance, damage or other dangers arise to the functioning of the systems or networks of DewyCreations or third parties and/or service delivery through the internet, DewyCreations shall be entitled to take all measures that it reasonably deems necessary to ward off or prevent such danger. More specifically, such danger may exist of excessive transmission of e-mails or other data, denial-of- service attacks, poorly secured systems or activities of virusses, Trojans or similar software. DewyCreations may recoup the costs reasonably associated with these measures from Customer.
 6. If DewyCreations receives a complaint on violation of this Article by Customer, or if DewyCreations establishes that there is such violation, DewyCreations shall notify Customer of such complaint or violation as soon as possible. Customer shall respond as soon as possible, after which DewyCreations shall decide how to deal with it. In exceptional cases, where the complainer has requested not to forward the complaint to Customer or DewyCreations established that the violation is evident, DewyCreations is not obliged to forward the complaint.
 7. If DewyCreations establishes that there is a violation, it shall. DewyCreations shall make efforts to not affect other Materials in that process. DewyCreations shall notify Customer on the taken measures as soon as possible.
 8. At all times, DewyCreations shall be entitled to report any detected illegal activities.
 9. Although DewyCreations aspires to act in the most reasonable, careful and adequate way after complaints about Customer, DewyCreations shall never be obliged to compensate any damages resulting from the measures taken in the context of this Article.
 10. Customer is allowed to resell the Services, but only bundled with or as part its own products or services without disclosing the name of DewyCreations as supplier or subcontractor. Customer shall indemnify DewyCreations from any claims from Customer’s DewyCreations is also entitled to take measures in the context of this Article for violations of these General Terms and Conditions by Customer’s own customers.

Article 14. Domain name applications

 1. DewyCreations does not provide services regarding registration of domain names. Customer is responsible for applications of domain names and linking domain names to the Services it purchases from DewyCreations.

Article 15. Storage and data limits

 1. DewyCreations is entitled to set a maximum to the storage capacity or monthly data traffic that Customer may or can use in the context of the Services.
 2. The limits are safeguarded by the system’s functioning and cannot be exceeded, unless there is a hack or error. If such hack or error is caused by Customer or attributable to Customer, DewyCreations is entitled to charge the exceeded limits to Customer.
 3. DewyCreations shall not be liable for any consequences of the inability to send, receive, store or change data in case the applicable limit for storage capacity or data traffic is exceeded by Customer.
 4. If excessive use of data traffic is the effect of an external cause (such as in the case of a denial-of-service attack), DewyCreations shall be entitled to charge Customer with the reasonable costs for such use.

Article 16. Intellectual property rights

 1. All intellectual property rights developed or made available by Bedrijf X in the context of the Agremeent shall be vested exclusively in DewyCreations or its licensors.
 2. Customer only has the user rights or other rights that are granted under these General Terms and Conditions or the Agreement, or those that are otherwise explicitly mentioned.
 3. All images on the website of DewyCreations have the following license of Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The content of and agreements within this license can be found on the Creative Commons website. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode)

Article 17. Liability

 1. In the context of the conclusion and execution of the Agreement, DewyCreations is not liable except for the cases stated below, and limited to the maxima stated therewith.
 2. The total liability of DewyCreations for Customer’s damages arising from attributable shortcomings of DewyCreations in complying with its obligations of the Agreement is limited, per event or series of coherent events, to an amount equal to the total payable amounts (excluding VAT) that Customer has paid under the Agreement until the moment the damage has occurred or, if the Agreement is concluded for a term longer than six months, to an amount equal to the payments that Customer has made in the last six months. The aforementioned shortcomings also include each shortcoming in complying with the warranty agreed with Customer, or any wrongful action by DewyCreations, its employees or hired third parties. In no case shall the total compensation for direct damages amount to more than €10,000 (TEN THOUSAND EUROS) (excluding VAT).
 3. DewyCreations is not liable for indirect damages, consequential damages, lost profits, lost savings or damages arising from business interruptions.
 4. The liability of DewyCreations for attributable shortcomings in complying with the Agreement only arises if Customer puts DewyCreations in default without delay and in Writing, giving a reasonable term to redress the shortcomings, and if the attributable shortcomings of DewyCreations remain after this term. The notice of default shall contain a description that is as detailed as possible, in order to enable DewyCreations to respond adequately. DewyCreations shall receive the notice of default within 30 days after the damage has been discovered.
 5. The exceptions to and limitations of liability as stated in this Article shall lapse if the damages is the result of intention or deliberate recklessness of the management of DewyCreations.
 6. Customer is liable to DewyCreations for damages arising from attributable errors or shortcomings by Customer. Customer indemnifies DewyCreations against claims concerning the use of the Services by Customer or with its permission in a manner not complying with the rules of conduct in these General Terms and Conditions. This indemnification also applies to persons who are not employees of Customer, but who nevertheless use the Services under the responsibility of or with permission of Customer.

Article 18. Force majeure

 1. Parties cannot be bound to any obligation in the Agreement in case of force majeure reasonably renders the compliance with an obligation reasonably impossible, if such circumstance was not or should not have been foreseeable at the time the Agreement was concluded.
 2. Force majeure must be understood to include (but shall not be limited to): interruptions of public infrastructure normally available to DewyCreations on which the delivery of Services depend, but which are beyond the factual or contractual control of DewyCreations, such as the functioning of IANA, RIPE or SIDN, and all networks in the internet that DewyCreations has not a contractual relation with; interruptions in the infrastructure and/or Services of DewyCreations caused by cybercrimes, such as (D)DOS attacks or (un)successful attempts to circumvent the protection of networks or systems; defects in things, equipment, programs or other source materials which the Customer has prescribed to use; strikes; war; terrorist attacks and domestic disturbances.
 3. If a case of force majeure continues for more than three months, each party is entitled to terminate the Agreement in Writing. In such case, any performance already made on the basis of the Agreement shall be paid in proportion to the performance, without the parties being obliged to pay any other amount.

Article 19. Secrecy

 1. The parties shall treat confidentially any information that they provide to each other before, during or after performance of the agreement if said information is marked as confidential or if the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. The parties shall also impose this obligation on their employees and on any third party they engage with for performance of the agreement.
 2. DewyCreations shall make efforts to prevent that it takes notice of data that Customer stores or disseminates through its hardware or software in relation to the Services, unless this is necessary for a proper performance of the agreement or DewyCreations is required to pursuant to a statutory provision or court order. In such case, DewyCreations, shall make efforts to restrict the notice of such data as much as possible, to the extent this is within its power.
 3. The obligations of this article will continue to exist after the agreement has ended for any reason whatsoever and for as long as the providing party can reasonably claim the confidentiality of the information.

Article 20. Term and termination

 1. The term of the Agreement is equal to the time span necessary to deliver the Services. If the Agreement is a Subscription, it is concluded for a period of three months.
 2. If parties agree on a fixed term for the Subscription, parties may not terminate the Agreement early, unless there are special grounds as defined in this Article. Each of the parties may terminate an Agreement, concluded for indefinite period, observing a notice period of 14 days.
 3. Before the Subscription expires, Customer shall receive a request for renewal for a term stated by DewyCreations. Only if Customer accepts such request, the Agreement will be renewed.
 4. DewyCreations may terminate or suspend the Agreement immediately if one of the following special grounds applies:
  1. Customer is in default concerning a substantial obligation;
  2. Customer has filed for bankruptcy;
  3. Customer has applied for a moratorium;
  4. Activities of Customer are being terminated or liquidated.
 5. If DewyCreations suspends the fulfillment of obligations, it retains the entitlements arising from the law and the Agreement, including the right of payment for the Services that are suspended.
 6. If the Agreement is terminated, the claims of DewyCreations against Customer are immediately due and payable. In case of termination or dissolution of the Agreement, outstanding invoices remain due and payable, without any obligation to cancel or nullify such invoices. In case of termination or dissolution by Customer, Customer may only terminate that part of the Agreement that has not yet been executed by DewyCreations’ permission is not required in the case such transfer is part of a company takeover or the acquisition of a majority of shares in the party concerned.

Article 21. Additional Terms and conditions

 1. DewyCreations is entitled to refuse an order and to attach special conditions to an order. An order placed by Customer will not be accepted if DewyCreations cannot determine Customers home address. The agreement between the buyer and DewyCreations is concluded the moment DewyCreations confirms your order by email.
 2. DewyCreations has no control over any customs and import charges that may occur when placing an order. Import and customs fees are calculated when the order arrives in the destination country. These costs differ per country, and DewyCreations cannot indicate in advance how high these costs will be. The recipient of the package is responsible for paying any import and customs fees. If in doubt before ordering, the recipient will contact the local customs office so that he or she does not have to deal with unforeseen costs when delivering the package. DewyCreations is in no way liable for these costs.